Skip to main content

International English Language Course

Kurs Ndërkombëtar i Gjuhës Angleze
Home
Rreth nesh
Si funksion kursi?
Cmimet
Gramatika angleze
Pse anglisht?
Pershtypjet
Pyetje & Pergjigje
Perkthime anglisht
Blej libra online
Na kontaktoni
Gramatika e gjuhes anglezeHistoria e gjuhes angleze.


Anglishtja është një gjuhë gjermanike perëndimore që e ka origjinën nga anglo-Frisian dialekte të sjella në Britani nga pushtuesit gjerman ose kolonëve nga pjesë të ndryshme të saj që është tani në veri-perëndim të Gjermanisë dhe Holandës. Fillimisht, Anglishtja e vjetër ishte një grup i ndryshm i dialekteve, duke reflektuar origjinën e ndryshme të anglo-saksone e mbretërive të Britanisë. Një nga këto dialekte, Vonë West saksone, përfundimisht u bë mbizotërues.
Anglishtja moderne është pasardhëse e drejtpërdrejtë e Proto-gjermanishtes. Tipike e gjuhëve gjermanike e cila është karakterizuar nga përdorimi i foljeve modale, ndarja e foljeve në klasa të forta dhe të dobëta, dhe ndërrime të përbashkëta nga proto-indo-evropiane të njohur si ligji Grimm-së.


Në këtë tabelë kemi simbolet fonematike të gjuhes angleze:

Bashketingelloret
ppen, copy, happen
bback, baby, job
ttea, tight, button
dday, ladder, odd
kkey, clock, school
gget, giggle, ghost
church, match, nature
judge, age, soldier
ffat, coffee, rough, photo
vview, heavy, move
θthing, author, path
ðthis, other, smooth
ssoon, cease, sister
zzero, music, roses, buzz
ʃship, sure, national
ʒpleasure, vision
hhot, whole, ahead
mmore, hammer, sum
nnice, know, funny, sun
ŋring, anger, thanks, sung
llight, valley, feel
rright, wrong, sorry, arrange
jyet, use, beauty, few
wwet, one, when, queen
ʔ(glottal stop)
department, football
Zanoret
ɪkit, bid, hymn, minute
edress, bed, head, many
ætrap, bad
ɒlot, odd, wash
ʌstrut, mud, love, blood
ʊfoot, good, put
fleece, sea, machine
face, day, break
price, high, try
ɔɪchoice, boy
goose, two, blue, group
əʊgoat, show, no
mouth, now
ɪənear, here, weary
square. fair, various
ɑːstart, father
ɔːthought, law, north, war
ʊəpoor, jury, cure
ɜːnurse, stir, learn, refer
əabout, common, standard
ihappy, radiate. glorious
uthank you, influence, situation
suddenly, cotton
middle, metal
ˈ(stress mark)

  Alfabeti anglisht       Alfabeti i gjuhes angleze

Shkronjat /
Leximi në shqip
/ Shqiptimi
Aei
/eɪ/
Bbi/biː/
Csi
/siː/
Ddi/diː/
Ei
/iː/
Fef
/ɛf/
G
gji/dʒiː/
H
eiç/eɪtʃ/
heiç/heɪtʃ/
I
ai
/aɪ/
J
xhei
/dʒeɪ/
xhai
/dʒaɪ/
K
kei/keɪ/
L
ell/ɛl/
M
em/ɛm/
N
en/ɛn/
O
ou/oʊ/
P
pi
/piː/
Q
kju
/kjuː/
R
ar/ɑr/
S
es/ɛs/
T
ti/tiː/
U
ju
/juː/
V
vi/viː/
W
dabëll ju
/ˈdʌbəljuː/
X
eks/ɛks/
Y
uai
/waɪ/
Z
zed/zɛd/
zi/ziː/
izërd/ˈɪzərd/
 
        P
ër t'i dëgjuar në audio kliko:

       Alfabeti i gjuhes angleze.